Spelen, leren en ontdekken

Oudercommunicatie

We vinden het belangrijk om korte lijnen met ouders te onderhouden. Vandaar dat u elke dag de gelegenheid heeft om met uw kind mee naar binnen te komen om in de klas te kijken welke activiteiten er leven en indien nodig contact te hebben met de leerkrachten.

Daarnaast komen er via email regelmatig berichten over activiteiten in de klassen en kunt u elke maandag een Bitsflits verwachten met relevante informatie op schoolniveau.

Hieronder vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school, die de moeite waard zijn om te lezen of waar naar verwezen kan worden.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Onze schoolgids beschrijft wat u als ouder van ons mag verwachten en heeft een looptijd van vier jaar. Klik hier om de schoolgids 2015-2019 te downloaden. Jaarlijkse verschijnt er een schoolgidsbijlage met allerlei praktische zaken over het schoolplan. Klik hier om de bijlage 2015-2016 te downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel

In een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel staat te lezen welke kwaliteiten de school inzet om uw kind te begeleiden. Het geeft weer hoe de leerlingenzorg op school georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hier om het plan te downloaden.

Positief Gedrag Stimuleren

In onze school werken we met Positief Gedrag Stimuleren. Dit is een schoolbrede basisaanpak voor sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag, waarbij we sterk inzetten op het werken vanuit duidelijke verwachtingen gebaseerd op gezamenlijke waarden: plezier, verantwoordelijkheid, veiligheid en respect. Klik hier om het beleid op dit onderdeel te downloaden.

Continurooster

Onze school werkt met een continurooster. Elke dag begint de school om 8.30 uur en eindigt om 14.30 uur. Alleen op woensdag is de school om 12.30 uur afgelopen.
Het eten gebeurt in de eigen klas onder leiding van de leerkracht. Na het eten wordt er buiten gespeeld, waarbij leerkrachten op toerbeurt actief toezicht houden.
Het continurooster brengt geen extra kosten met zich mee.
Het beleid is hier te downloaden. Enkele vuistregels rondom het overblijven en het eten vind je hier.

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol van onze school te downloaden.

Verlofformulier

Heeft u om redenen bijzonder verlof nodig, hier vindt u het verlofformulier.

Contact

Basisschool Het Speleon
Klarinetstraat 4
5402 BE Uden
hetspeleon@kiemuden.nl
0413-332337

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
13 juli -  Zomervakantie
23 juli -  Juf Carmi jarig
17 augustus -  Juf Nathalie jarig
Jaaragenda >

Foto

Vogelhuisjes in buurttuin 5 Vogelhuisjes in buurttuin 3
Vogelhuisjes in buurttuin 4 Vogelhuisjes in buurttuin 1
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links